Om databasen

Danmarks middelalderlige Altertavler
er en databaseret registrant ved Sissel F. Plathe og Jens Bruun.
Databaseopbygning og webdesign er udført af Bent B. Thomsen.

Registrantens formål er på ét sted at samle en række faktiske oplysninger om middelalderlige altertavler i Danmark, hvad enten de i dag befinder sig i kirker, i museer eller i privateje. Middelalder er forstået som perioden fra landets kristning o. år 1000 og indtil reformationen i 1536; og Danmark er forstået som landets nuværende udstrækning, idet oversigter over altertavlerne i de svenske landskaber, der i middelalderen hørte under Danmark, samt i Sydslesvig allerede forefindes.

Ethvert fragment af en altertavle medtages. Af tabte altertavler medtages dem, hvis motiv kan klarlægges ud fra skriftlige kilder. Af de mange forsvundne altre, især i bykirkerne, medtages dem med kendt titular og dem med kendt donator. Som noget nyt stiles mod en systematisk registrering af de kalkmalerier, der har tjent som alterudsmykning. Udover de egentlige altertavler medtager registranten andet kirkeinventar, der har haft liturgisk funktion og/eller har inspireret den private andagt. Dette gælder alterbordsforsider, monstranshuse og -skabe, korstole med bibelske/legendariske motiver, dobbeltfigurer, de såkaldte ”Marienleuchter”, samt små krucifikser der har været eller er i brug som alterprydelse. Undtaget fra registranten er alle øvrige krucifikser og krucifiksgrupper.

Beskrivelserne er i skemaform, der muliggør specifikke søgninger, og er så vidt muligt illustreret af nyoptagne farvefotografier.

Altertavler uden proveniens registreres som gruppe 00 i det stift, hvor de fysisk befinder sig.

Altertavler, der tilhører andre kirkesamfund end folkekirken, registreres som gruppe 20 i det stift, hvor de fysisk befinder sig.

Registranten har modtaget støtte fra: Fabriksejer Max Christian Schaumann og hustru Jensine Schaumanns Legat • Fuglsangfonden • Fyens Stift  • Fyens Stiftsbiblioteks Legat • Haderslev Stift • Haderslev Stiftsfond • Helsingør Stiftsfond • Københavns Stiftsfond • Lolland-Falsters Stift • Nationalmuseet • Ny Carlsbergfondet • Ribe Stift • Ribe Stiftsfond • Roskilde Stift • Roskilde Stiftsfond • Viborg Stift • Aalborg Stift • Aalborg Stiftsfond • Århus Stift • Århus Stiftsfond.

Databasen har pr. juli 2005 hjemsted under Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

Registranten blev afsluttet maj 2008, men ajourføres derefter efter behov. Vi modtager derfor stadig gerne henvendelser med yderligere oplysninger, korrektioner, spørgsmål etc. Jens Bruun er ansvarlig for indtastningen.

Henvendelse bedes rettet til:

Museumsinspektør Sissel F. Plathe, Nationalmuseet, tlf. 41 20 61 26, e-mail: sissel.f.plathe@natmus.dk
Privat: Kirsebærlunden 42, 3460 Birkerød. Tlf. 45 81 04 84, mobil 23 49 37 93,

Eller:

Tidl. sognepræst Jens Bruun,
Nørreskovparken 3A, 6200 Aabenraa.
Tlf. 75 28 88 71, mobil: 30 62 07 15, e-mail:
jens.w.bruun@mail.dk.

Registranten findes også i bogform: Danmarks Middelalderlige Altertavler - og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt. Et katalog ved Sissel F. Plathe og Jens Bruun. Bind 1-2, Syddansk Universitetsforlag 2010.                                                                                                                                                                                                                                                    

Se desuden: Middelalderlige Altertavler i Haderslev Stift, Temaer og Katalog, ved Sissel F. Plathe og Jens Bruun. Herning: Poul Kristensens Forlag 2003.

Om databasens topografi

 

Registrantens systematiske opdeling i stifter, provstier og sogne følger ”Teologisk Stat/ Kirkelig Håndbog 2000”.

Ændringer i et sogns provsti- og/eller stiftstilhør som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er meddelt i feltet Kommentarer.

Databasens Sognefortegnelser angiver konkordans med ”Danmarks Kirker”s systematik.

Om billederne

Med enkelte undtagelser er alle farvefotografier optaget af Jens Bruun. Jens Bruuns billeder kan benyttes til ikke-kommercielle formål, såfremt der forud er indhentet tilladelse og ophavsretten angives med ”Foto: Jens Bruun, www.altertavler.dk”. Et eksemplar af pågældende publikation bedes tilstillet Jens Bruun. Billeder kan i elektronisk form rekvireres fra Jens Bruun, format JPG eller TIF, mod dækning af udgifterne. Denne service gælder ikke billeder fra Nationalmuseet og enkelte andre museer.